Czym jest umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży w życiu codziennym

Umowa sprzedaży zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania mu owej rzeczy, natomiast kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać oraz zapłacić sprzedawcy wartość sprzedaży.

Czym jest umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży (czasem określana umową kupna-sprzedaży) to umowa dwustronna, zobowiązująca. Jest najpopularniejszą umową zawartą w Kodeksie cywilnym. Na jej bazie sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego oraz wydania mu owej rzeczy – nabywca natomiast do zapłacenia opłaty (wg ceny sprzedaży) oraz odebrania rzeczy. Umowa sprzedaży zazwyczaj nie wymaga formy szczególnej – starczy pisemna forma zwyczajna. W drobnych sprawach życia codziennego nie ma potrzeby zawierania pisemnej umowy np. przy zakupach spożywczych.

Umowa sprzedaży – elementy obligatoryjne

Najistotniejszymi elementami umowy sprzedaży, bez których nie mogłaby ona funkcjonować jest przedmiot umowy i jego cena. Umowa sprzedaży winna zawierać:

  1. datę oraz miejsce zawarcia umowy;
  2. strony umowy – stronami umowy sprzedaży mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne, oraz również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jakiej ustawa przyznała zdolność prawną. Strony te należy określić prezycyjnie, żeby możliwa była ich identyfikacja. W wypadku osób fizycznych umowa sprzedaży winna zawierać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, nr dokumentu tożsamości, opcjonalnie PESEL. W wypadku przedsiębiorców
  3. niezbędna jest nazwa firmy, adres siedziby, NIP i ustalenie osoby reprezentującej stronę;
    przedmiot sprzedaży – przedmiotem umowy sprzedaży mogą być wyłącznie dopuszczone do obiegu produkty – więc rzeczy, energia, prawa majątkowe i zespoły rzeczy oraz praw. Przedmiot umowy sprzedaży winien być dokładnie ustalony oraz określony, aby jego identyfikacja nie budziła żadnych obiekcji. Na przykład przy sprzedaży auta nie starczy deklaracja, iż chodzi o pojazd osobowy – należy wprowadzić markę, typ, datę produkcji, kubaturę silnika, kolor, i również jego specjalne numery;
  4. cenę – sprzedaż jest płatna, więc w umowie sprzedaży należy ustalić wartość sprzedaży przedstawioną w jednostkach monetarnych. Brak ceny w umowie sprzedaży znaczy potraktowanie jej jako umowy darowizny, natomiast gdy pojawi się ekwiwalent inny aniżeli pieniężny, klasyfikuje się taki dokument jako umowę zamiany. Cena może być umieszczona w postaci gotówkowej lub bezgotówkowej;
  5. podpisy stron.

Umowa sprzedaży – elementy opcjonalne

Umowa sprzedaży może także zawierać pozostałe elementy, przyjęte przez strony za właściwe oraz pomocne przy realizacji umowy i potencjalnych roszczeniach w przyszłości. Takimi elementami mogą być m.in: informacje o zaliczkach lub zadatkach, miejsce przekazania rzeczy, czas odbioru rzeczy, sposobie dostawy oraz kolejnej gwarancji.

Podatek przy umowach sprzedaży

Podpisywanie umów kupna-sprzedaży może wiązać się z potrzebą zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek tenże jest pobierany od umowy sprzedaży oraz jego stawki wynoszą:

  1. gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomość, rzeczy ruchome, prawo własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawo do użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowanego sięga: 2%
  2. kiedy przedmiotem transakcji są umowy od pozostałych praw majątkowych sięga: 1%
  3. rzeczy ruchome o wartości poniżej 1 tysiąca złotych są zwolnione z podatku od umowy sprzedaży. Kwotę te jednakże należy uwzględnić do podstawy opodatkowania. W tym wypadku wartość sprzedawanej rzeczy musi być zgodna z ceną rynkową.